Archive for עברית

מלחמת היהודים ביהודים

מלחמת היהודים ביהודים

מאת: פרופ' פול איידלברג

בתלמוד הבבלי (מס' פסחים דף מט ע' ב') כתוב כי ש אתם של עמי-ארצות לתלמידי חכמים גדולה מש אתם של גויים את עם ישראל. בזוהר הק' (שמות ז:ב) מופיע כי בקץ הימים, יהיו רשעים מזרע ישראל שיכרתו ברית עם שו אי ישראל.

יהודים אלו הפכו לאליטה השלטת במדי ה. למרות היותם מיעוט קטן (אולטרה-חילו י), הם שולטים במרכזי הכוח העיקריים במדי ה. והם עושים זאת תוך-כדי מלמול המ טרה של "דמוקרטיה".

בדיוק יהודים כאלו הם שהחדירו בערמה את הסכמי אוסלו או ההסכם בין ישראל לפת"ח. יהודים מסוג זה הם אלו שחוקקו והוציאו לפועל את מדי יות "ההת תקות החד-צדדית", לשון קייה לבגידה. וכדי שלא יאשימו אותי ב"קיצו יות", הבה זכיר לעצמ ו כמה עובדות, ו תחיל ביוסי ביילין, לפ ים ה"פודל" של שמעון פרס. » Continue reading “מלחמת היהודים ביהודים”

Comments off